Polítiques

 1. Política de Gestió integrada ISO 9001, 14001 i 45001

  Abast: El transport de passatgers amb trens va anar sobre la xarxa de ferrocarril d’alta velocitat espanyola. Operació ferroviària i serveis d’assistència al client.

  ILSA (Intermodalitat de Llevant SA), posa la qualitat, la protecció del medi ambient i la protecció de la salut dels seus treballadors com a base de l’estratègia empresarial, sent el medi elegit per aconseguir complir amb la seva missió i visió empresarial.

  Per aquesta RAÓ ILSA ha pres la decisió d’implementar, mantenir i millorar un sistema integrat de gestió (SGI) d’acord amb les NORMES UNE EN ISO 9001,14001 i 45001 amb l’objectiu d’aconseguir: la "Qualitat total", la prevenció de la contaminació, la protecció ambiental i la filosofia "0 accidents laborals".

  A causa de l’exposat anteriorment, la direcció d’ILSA es compromet a:

  • • Liderar la re-evolució de la mobilitat a Espanya i Europa amb una proposta personalitzada, multimodal i sostenible que proporcioni "El millor viatge".
  • • Oferir la llibertat d’escollir la millor experiència de viatge per als nostres clients, i regions en les que operem.
  • • Aconseguir la confiança i satisfacció dels nostres clients de forma segura i sostenible.
  • • Complir amb tots els requisits legals i altres requisits normatius a nivell nacional i europeu, mantenint-se sempre actualitzat.
  • • Complir amb els objectius establerts per a la millora del SIG, establint com a fonamentals els relatius a satisfacció del client, acompliment ambiental i seguretat laboral.
  • • Aportar els recursos necessaris per assolir els objectius i per complir amb els requisits legals, normatius de client o altres.
  • • Promoure l’enfocament a processos tant a la nostra empresa com en els nostres col·laboradors.
  • • Oferir un valor continu als accionistes, protegint i emprant eficaçment el capital de l’empresa.
  • • Millorar de forma contínua el SGI a la recerca de l’excel·lència empresarial.
  • • Garantir la seguretat i salut dels seus treballadors informant i formant a aquests sobre els riscos generals i específics existents en els seus llocs de treball.
  • • Posar a disposició dels treballadors els mitjans per a la vigilància de la seva salut.
  • • Construir relacions fortes i duradores amb els empleats, clients i proveïdors, basades en la confiança i el benefici mutu.
  • • Respectar a les empreses del nostre entorn professional, incloent als competidors; fer negocis amb integritat adherint-nos als codis de bones pràctiques d’administració d’empreses. 
  • • Mantenir uns valors ètics amb totes les parts interessades, no permetent cap tipus de discriminació per raó de religió, sexe, raça, ideologia, discapacitat, edat o orientació sexual, ni tampoc cap tipus d’abús físic, verbal, sexual o psicològic.
  • • Aplicar els compromisos a tots els nivells jeràrquics de l’empresa.
  • • Fomentar el compromís dels empleats amb l’empresa i el treball en equip, creant ambients de treball integradors en què obtenir els millors resultats.

  La difusió d’aquest document a l’empresa pretén que arribi a tots i cadascun dels empleats, des dels comandaments fins als treballadors de recent incorporació i contribueixi a aconseguir amb èxit els objectius.

  Política de Gestió integrada ISO 9001, 14001 i 45001

  Ver política

  ANNEX 1 - CO nº 021 del 16 oct 2023

  ILSA - INTERMODALITAT DE LLEVANT S.A AV. Comarques del País Valencià, 2 46930 quart de Poblet - València
  INTERMODALIDAD DE LEVANTE S.A. CIF: A-98728611 Registre Mercantil de València, Tom 9949, Llibre 7231, Foli 75, Fulla V-
  164867, inscripció 1a

  Abast: El transport de passatgers amb trens va anar sobre la xarxa de ferrocarril d’alta velocitat espanyola.

  Operació ferroviària i serveis d’assistència al client.

  ILSA (Intermodalitat de Llevant SA), posa la qualitat, la protecció del medi ambient i la protecció de la salut dels seus treballadors com a base de l’estratègia empresarial, sent el mitjà triat per aconseguir complir amb la seva missió i visió empresarial

  Per aquesta RAÓ ILSA ha pres la decisió d’implementar, mantenir i millorar un sistema integrat de gestió (SGI) d’acord amb les NORMES S’uneix en ISO 9001,14001 i 45001 amb el objectiu d’aconseguir: La "Qualitat total", la prevenció de la contaminació, la protecció ambiental i la filosofia "0 accidents laborals".

  A causa de l’exposat anteriorment, la direcció d’ILSA es compromet a:

  •  Liderar la re-evolució de la mobilitat a Espanya i Europa amb una proposta Personalitzada, multimodal i sostenible que proporcioni "El millor viatge".
  •  Oferir la llibertat de triar la millor experiència de viatge per als nostres clients, i regions en què operem.
  •  Aconseguir la confiança i satisfacció dels nostres clients de forma segura i sostenible.
  •  Complir amb tots els requisits legals i altres requisits normatius a nivell nacional i europeu, mantenint-se sempre actualitzat.
  •  Complir amb els objectius establerts per a la millora del SIG, establint com fonamentals els relatius a satisfacció del client, acompliment ambiental i seguretat laboral.
  •  Aportar els recursos necessaris per assolir els objectius i per complir amb els requisits legals, normatius de client o altres.
  •  Promoure l’enfocament a processos tant a la nostra empresa com en els nostres col·laboradors.
  •  Oferir un valor continu als accionistes, protegint i emprant eficaçment el capital de l’empresa.
  •  Millorar de forma contínua el SGI a la recerca de l’excel·lència empresarial.
  •  Garantir la seguretat i salut dels seus treballadors informant i formant a aquests sobre els riscos generals i específics existents en els seus llocs de treball.
  •  Posar a disposició dels treballadors els mitjans per a la vigilància de la seva salut.
  •  Construir relacions fortes i duradores amb els empleats, clients i proveïdors, basades en la confiança i el benefici mutu.
  •  Respectar a les empreses del nostre entorn professional, incloent als competidors;
   fer negocis amb integritat adherint-nos als codis de bones pràctiques d’administració d’empreses

   

 2. Purchasing policy of Intermodalidad de Levante S.A.

  ILSA estableix els principis bàsics i el marc general d’actuació en què s’han de desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió de compres i en el qual es defineix el model de relació amb els proveïdors.

  ILSA disposa d’una funció que compta amb els mitjans necessaris per a realitzar el control i gestió de les compres, exercida per L’estructura de Compres, sent responsable de proporcionar de forma adequada i sostenible els béns i serveis que necessiti la Companyia en el termini, quantitat i qualitat requerits, al millor cost, amb el mínim risc per al nostre negoci i respectant els principis de sostenibilitat i valors de la Companyia i els reflectits en Els Objectius de Desenvolupament sostenible de Nacions Unides. A més d’implantar i mantenir un sistema de gestió de compres d’acord, d’acord amb els següents FONAMENTS:

  •  Assegurar que les nostres compres tinguin un caràcter ordenat i planificat, que permeti als involucrats en el procés exercir la seva funció de forma efectiva i eficient, recolzant-se per a això en el procediment de Compres.
  •  Conèixer el mercat i les nostres expectatives internes com a condició bàsica per a la satisfacció de les necessitats de l’organització i l’aportació de valor.
  •  Enfortir la transparència i la no discriminació, establint un marc professional honest i obert, donant a tots els proveïdors la possibilitat de col·laborar amb ILSA i adoptant decisions de compra sustentades en criteris objectius i d’imparcialitat.
  •  Impulsar el compliment rigorós de les condicions contractuals, de la legislació vigent i de la normativa i procediments aplicables, especialment pel que fa a drets humans, aspectes laborals, prevenció de riscos laborals, qualitat, seguretat i medi ambient.
  •  Proporcionar béns i serveis que compleixin amb els nostres estàndards de qualitat i sostenibilitat.
  •  Promoure relacions estables amb els nostres proveïdors, basades en l’exigència de la màxima qualitat, la transparència, la recerca de la millora contínua i el benefici mutu, impulsant activitats d’innovació i desenvolupament.
  •  Vetllar perquè tots els nostres proveïdors desenvolupin la seva activitat en el marc d’una Responsabilitat social Corporativa i ètica empresarial, fomentant la compra responsable, basant-nos en els principis establerts per la Companyia i la UNE-ISO 20400 de Compres Sostenibles.

  La política de Compres és d’aplicació per a tots els empleats de l’organització que intervinguin en qualsevol dels processos d’avaluació, homologació o contractació de serveis.

  Política de compres Intermodalitat de Llevant S.A

  Veure polítiques